Mountain biking – Whistle Lake trails, Anacortes, WA – Sept 18, 2010

Respect all life forms.